نشست علمی معاملات بانکی سلف «سلم» برگزار شد.

salaf

نشست علمی معاملات بانکی سلف «سلم» در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء «عج» برگزار شد.

برای شنیدن و دریافت صوت نشست به ادامه بروید…

صوت نشست

معاملات بانکی سلف (سلم )

نهمین نشست علمی و ششمین نشست پژوهشی مورخ ۳۱/۰۱/۹۳ با حضور و سخنرانی حجت الاسلام دکتر موسویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء (عج) برگزار گردید.

این نشست که درباره قراردادهای سلف در نظام بانکی ومعاملاتی بود در خصوص کیفیات و جزئیات مسائل مربوط به قرارداد های درست و نادرست در این مقوله بحث و گفتگو شد.

آقای دکتر موسویان با اشاره به این که منظور از قرارداد سلف به قرارداد هایی گفته می شود که از سوی فروشند کالایی پیش فروش و از سوی خریدار کالایی پیش خرید میشود اظهار داشت این قضیه د ر نقطه مقابل نسیه است یعنی در نسیه شما ابتدا کالا را می گیرید بعد پول آن را میدهید اما د رسلف شما اول پول را طبق قراردا د ی خاص میدهید و بعد در زمان تولید، کالا را می گیرید وی د رادامه با بیان نقاط  مثبت و منفی این گونه قرارداد ها ابراز داشت اسلام با این شیوه موافق اما با برخی ابعاد آن که بعضا هم شاید رواج داشته با شد مخالف است .

اصطلاح سلف موازی موضوعی بود که عضو هیأت علمی پژوهشگاه درباره آن گفت سلف قبل از سررسید صحیح نیست و نمی توان زمان و نوع کالای تحویلی را مبهم د رقرار‌داد عنوان نمود و باید تمام مشخصا ت بیان شود و نباید که با یک قرارداد دو معامله سلف داشت بلکه در صورتی که  معاملات د رقالب دو قرارداد مستقل از هم باشد اما با مشخصات واحد اشکال ندارد و ممکن ا ست اوصاف کالا در این نوع ازمعاملات مثل هم باشد اما به این دلیل که مستقل از هم است مورد ی ندارد. ایشان هم چنین اضافه نمود یکی از عیوب و اشکالات بزرگ در ا ین سیستم معاملاتی سوء استفاده برخی خریداران از احتیاج فروشندگان است به طوری که د رواقع در این حالت معمولا قدرت چانه زنی خریدار بالاست اما قدرت فروشنده پایین است که ممکن است فروشنده ای گاه با علم به ضرر واضح خو د با ز مجبور به انجام این مسئله باشد یکی برای تأمین مالی و دیگری برای پوشش ریسک که این قضیه به این معناست که او گاه نسبت به اصل محصول ریسک می کند و گاه نسبت به قیمت آن که البته این دو مفهو م به نسبت خریدار و فروشنده معنای متفاوتی دارد .

موضوع دیگری که دکتر موسویان به آن اشاره نمود ورود بانکها به این نوع از سیستم معاملاتی به طور متنوع و گسترده بود که این جریان باعث سروسامان دادن به نظام معاملات سلف شده است به گونه ای که هم اکنون در بسیاری از نقاط قیمت پیشنهادی از سوی خریداران سلف تعدیل شده و دیگر از کلاهبرداریها و سوء استفاده های قبلی خبری نیست و مردم نیز نسبت به این ورود راضی و خرسندند .

گفتنی است در پایان این نشست علمی طلاب سوالات و پرسشهای خود را در جمعی صمیمانه با دکتر موسویان مطرح نمودند.