مکاسب محرمه – ص ۵ – روایت تحف

گزارش علمی- مکاسب محرمه –ص ۵-روایت تحف

۱-مقدمه :روایت تحف توسط شیخ انصاری به عنوان یک ضابطه برای مکاسب آورده شده است

۲-مبادی تصوریه :

الف- ضابطه    ب-فرض     ج- ضرورت واضطرار      د-قوام جامعه    ه- وجه من وجوه الصلاح       و-وجه من وجود الفساد

۳-مبادی تصدیقیه:

الف:نظام شریعت نمی تواند به سمت احیاء باطل رود.

ب-در امورمنهی عنه شارع نمی تواند اذن در نقل وانتقال آن دهد.  

ج-ضرورات قبیح المحذورات بقدرها.

د-در امور ذو وجهین وجه صلاح مقدم بر وجه فساد فاصله درجواز وحرمت بر سبیل ضابطه است

۴-اقسام معایش:

۵-وجوه حلال وحرام در معایش (گزیده)

۶-مواقع اضطرار در نظام

۷-تتمه

الف- اقسام ملاک ها

ب- ماهیت ملاک ها ونقش آن ها در ضابطه –تفصیل بحث در ملا ک ها وعقلی بودن ضابطه مرتبط با آن ها

ج-تأثیر ضعف سند در روایت

د-مواقع عدم استناد به روایت