جلسه زیارت جامعه-۱۰/۱۲/۱۳۹۰

جلسه شرح زیارت جامعه کبیره توسط حضرت استاد امامی برگزار گردید.

ادامه مطلب …