مناجات (۳۴) – (فرازی از دعای سیفی صغیر معروف به دعاء قاموس)

مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عج

ادامه مطلب …

مناجات (۳۳) – (فرازی از دعای سیفی صغیر معروف به دعاء قاموس)

مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عج

ادامه مطلب …

مناجات (۳۲) – (فرازی از دعای سیفی صغیر معروف به دعاء قاموس)

مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عج

ادامه مطلب …

مناجات (۳۱) – (فرازی از دعای سیفی صغیر معروف به دعاء قاموس)

مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عج

ادامه مطلب …