نمونه سوالات ورودی پایه هشتم- سال ۱۳۹۰

نمونه سوالات اصول و نحو ؛ فقه و صرف آزمون ورودی  پایه ۸ سال ۱۳۹۰

دانلود نمونه سوالات اصول و نحو  آزمون ورودی  پایه ۸ سال ۱۳۹۰ که در دو نمونه مختلف طراحی و اراده شده است:

نمونه سوالات اصول و نحو ۱ پایه ۸ آزمون ورودی سال ۹۰

نمونه سوالات اصول و نحو ۲ پایه ۸ آزمون ورودی سال ۹۰

دانلود نمونه سوالات فقه و صرف  آزمون ورودی  پایه ۸ سال ۱۳۹۰ که در دو نمونه مختلف طراحی و اراده شده است:

نمونه سوالات فقه و صرف ۱ پایه ۸ آزمون ورودی سال ۹۰

نمونه سوالات فقه و صرف ۲ پایه ۸ آزمون ورودی سال ۹۰

نمونه سوالات ورودی پایه هفتم – سال ۱۳۹۰

نمونه سوالات فقه، اصول، صرف و نحو آزمون ورودی پایه ۷ سال ۱۳۹۰

دانلود نمونه سوالات فقه و صرف آزمون ورودی پایه ۷ سال ۱۳۹۰ که در دو نمونه مختلف طراحی و اراده شده است:

نمونه سوالات فقه و صرف ۱ آزمون ورودی سال ۹۰

نمونه سوالات فقه و صرف ۲ آزمون ورودی سال ۹۰

دانلود نمونه سوالات اصول و نحو آزمون ورودی  پایه ۷ سال ۱۳۹۰ که در دو نمونه مختلف طراحی و اراده شده است:

نمونه سوالات اصول و نحو ۱ آزمون ورودی سال ۹۰

نمونه سوالات اصول و نحو ۲ آزمون ورودی سال ۹۰