نمونه سوالات ورودی – سال ۱۳۸۹

 نمونه سوالات فقه، اصول،  آزمون ورودی  پایه ۷ سال ۱۳۸۹

دانلود نمونه سوالات فقه و اصول آزمون ورودی  پایه ۷ سال ۱۳۸۹ که در دو نمونه مختلف طراحی و اراده شده است:

نمونه سوالات فقه ۱، آزمون ورودی سال ۱۳۸۹

نمونه سوالات فقه ۲، آزمون ورودی سال ۱۳۸۹

نمونه سوالات اصول ۱، آزمون ورودی سال ۱۳۸۹

نمونه سوالات اصول ۲، آزمون ورودی سال ۱۳۸۹